POPIS PROJEKTU


Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové jsou samostatnými součástmi Univerzity Karlovy. Obě fakulty v souladu s dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy již několik let připravuje projekt vybudování nového Výukového a výzkumného centra v Hradci Králové.


S rostoucí společenskou poptávkou po profesích, s nimiž absolventi odcházejí do praxe, se neustále zvyšují počty studentů přijímaných ke studiu na obou fakultách. Tím roste zároveň počet zaměstnanců zabezpečujících jejich výuku. Omezená kapacita a technický stav dnešních budov však neumožňuje další rozvoj tak, aby učitelé mohli fundovaně v praktické i teoretické výuce poskytnout studentům všechny dostupné informace moderní formou výuky. Rozvíjejí se a vznikají nové vědecko-výzkumné týmy (na obou fakultách jsou řešeny výzkumné záměry), které se zabývají závažnými otázkami současné medicíny a farmacie, ale současné podmínky technického stavu budov neodpovídají požadovaným nárokům na jejich další technické zabezpečení.


Výuka v některých studijních předmětech na obou fakultách je velice blízká, zejména se jedná o předměty z oboru biologických disciplín. Velkou výhodou je možnost sblížit v novém centru organizačně a prostorově tyto podobné obory vyučované na Lékařské fakultě a Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Cíle projektu:

Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové vytvoří kvalitativně nové podmínky, neboť momentální stav prostorových kapacit je zcela nepostačující vinou rychlého růstu počtu studentů ve studijních programech. Výstavbou centra bude řešen i problém s dislokací objektů, což přispěje k rozvoji mezioborových studií.

Úlohou Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové je tedy především:

- zlepšení studijních a pracovních podmínek fakult,

- zabezpečení rozvoje výzkumné činnosti,

- podpora mezioborových aktivit (výukové programy, výzkumné programy),

- podpora doktorských a magisterských studijních programů,

- perspektiva nárůstu počtu zahraničních studentů a též podpora výměnných studijních programů,

- podpora mezinárodních výměnných studijních pobytů,

- vytvoření podmínek pro rozvoj celoživotního vzdělávání.

Předmětem projektu MEPHARED byla výstavba jednoho objektu určeného pro výuku a výzkumné aktivity celkem čtyř ústavů a kateder Lékařské a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, jež pociťovaly současný stav nejtíživěji a které se do nového objektu již přesunuly. Z pohledu zajištění výuky však budovu budou využívat všichni studenti obou fakult. U Lékařské fakulty se jedná o Ústav lékařské biologie a genetiky a Ústav lékařské biochemie, z Farmaceutické fakulty se přestěhovala Katedra sociální a klinické farmacie a Katedra biologických a lékařských věd.
Tímto přestěhováním došlo k navýšení celkové užitné plochy obou fakult o 6.832 m2, takže průměrná užitná plocha na jednoho studenta, která je u typu obou fakult doporučována na 15 m2 a před dokončením první budovy nového kampusu byla u Lékařské fakulty 5,09 m2, u Farmaceutické fakulty 9,12 m2, byla znatelně navýšena. Výstavbou v těsném sousedství Fakultní nemocnice a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany dochází k přímému propojení výuky a výzkumu, propojení teorie s praxí a hlavně ke zkvalitnění doktorských i magisterských studijních programů. To vše současně povede ke snížení provozních výdajů, protože veškeré prostory, služby, energie apod. budou využívány společně a tím i efektivněji.

Cílovou skupinu projektu Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové tvoří studenti a akademičtí pracovníci Lékařské a Farmaceutické fakulty UK v Hradci králové. Výstavba nových prostor pro Lékařskou a Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové umožní a podpoří realizaci mezinárodních výměnných studijních pobytů, které se budou týkat studentů ve všech studijních programech, včetně doktorských studijních programů a zlepší podmínky pro výměnu pedagogů. I přes demografický pokles lze v mnoha oborech předpokládat zájem o studium převyšující stávající kapacity obou fakult.