Kampus UK v Hradci Králové

Vzhledem k tíživé prostorové situaci a nevyhovujícímu zázemí řady fakult Univerzity Karlovy se v závěrech výjezdního zasedání představitelů UK v Nymburce v r. 2003  mimojiné akcentuje potřeba zabývat se otázkou proveditelnosti (mini)kampusů.

 


Základní kritéria, která by měl takový projekt splňovat:

a) řeší potřeby více než 1 fakulty, přispívá k integraci pracovišť a odstraňování duplicit
b) je polyfunkční, tj. umožňuje uspokojit potřeby vědeckého výzkumu a doktorského studia, výuky, stravování, ubytování – resp. plní více než jednu z těchto funkcí
c) vytváří komunitní atmosféru umožňující plně využívat zázemí fakult.


Nosným prvkem projektu musí být především podpora vědecko-výzkumné a na ni navazující vzdělávací činnosti přesahující hranice UK.


V návaznosti na výše deklarované záměry vznikl projekt:

„Kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové – společný projekt Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy“

Snahy o vybudování kampusu dvou fakult UK v Hradci Králové jsou objektivně podloženy nejen vizí do budoucnosti, ale i nevyhovujícím současným stavem jak z hlediska technického, tak kapacitního i možností dalšího rozvoje obou fakult UK.

Ten je dán jak současným technickým stavem objektů, tak dále důvody kapacitními (umožnění výuky širokému spektru zájemců včetně zahraničních studentů), požadavky na rozvoj postgraduálního doktorandského, specializačního a celoživotního vzdělávání i nutností realizace výchovně vzdělávacího procesu na vysoké škole v souladu s moderními a současně esenciálními trendy VŠ vzdělávání. Žádný z objektů fakult totiž nebyl zbudován primárně s úmyslem zbudovat vysokoškolské výukové pracoviště, ani jako báze pro výzkumnou činnost.

Dlouhodobým cílem Lékařské fakulty (LF) i Farmaceutické fakulty (FaF) je organizační i prostorové funkční propojení pracovišť fakult mezi sebou a současně s prostory Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN) v jedné lokalitě. Vedení fakult považují za nezbytné postupně přesouvat provozy ústavů LF a FaF do společného areálu, propojovat je navzájem mezi fakultami i s dalšími pracovišti FN a anticipovat tak perspektivní vznik, činnost a funkce kampusu dvou blízce orientovaných (výukově i výzkumně) fakult a univerzitní nemocnice. Základním záměrem Lékařské i Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové je zůstat nedílnou součástí Univerzity Karlovy a fakulty vidí svoji budoucnost a rozvoj v rámci celkové filozofie dlouhodobého rozvoje UK.
Lékařská fakulta v Hradci Králové a Farmaceutická fakulta jsou jediné v ČR, na kterých též studují vojenští lékaři a farmaceuti  - výuka je zajišťována ve spolupráci s bývalou Vojenskou lékařskou akademií JEP, nyní Univerzitou obrany – Fakultou vojenského zdravotnictví.

Generel města Hradec Králové předpokládá přemístění a soustředění pracovišť fakult do míst, která jsou v plánech výstavby poblíž areálu fakultní nemocnice v samostatné školské části, která je pro tento účel v generelu vymezena. Tyto lokality by byly využity tudíž pro výstavbu plánovaného kampusu.

V rámci struktury kampusu jsou zvažovány následující objekty a funkční celky.

Objekt vedení fakult a správy budov (včetně zasedacích místností pro jednání komisí, Vědecké rady apod.).

Objekt integrovaných výukových prostor (knihovna, středisko vědeckých informací, oddělení výpočetní techniky, posluchárny, počítačové centrum pro studenty, foyer, bufet, event. jídelna).

Výukový objekt farmaceutických oborů (s posluchárnou a několika seminárními místnostmi): katedry farmaceutické technologie, farmaceutické chemie, farmakognosie, sociální a klinické farmacie.

Výukový objekt lékařských oborů (s posluchárnou a několika seminárními místnostmi): morfologické ústavy, praktické lékařství, sociální lékařství.

Výukový objekt propedeutických a společných přípravných oborů (mj. katedry fyziky, biochemie, fyziologie, patologické fyziologie, farmakologie, medicínská propedeutika).

Centrum vědeckovýzkumné práce a doktorandských studií.

Centrum bakalářských studií.

Sportovní areál a pavilón sportovních aktivit (včetně rehabilitace, tělocvičny).

Ubytovací a stravovací pavilón (pro cca 1000 návštěvníků - 800 studenti, 200 mobility).

VŠ klub.