Kampus UK v Hradci Králové

 

Urbanistická koncepce návrhu je tvořena severojižní osou, která je ukončena akcentem výzkumného centra na jižní straně území. Centrální prostor mezi oběma fakultami, který je blokem fakult odcloněn od rušné Zborovské ulice, umožňuje bezproblémové propojení s hlavním vstupem do Fakultní nemocnice i napojení na hromadnou dopravu. Navržené řešení umožňuje zachování těchto dálkových pohledů na historické centrum Hradce Králové z převážné části centrálního prostoru. Rovněž uliční čára ve Zborovské ulici i podlažnost fakult byla volena s ohledem na exponované pohledy na historické centrum ze Zborovské ulice.
Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu je po nové místní obslužné komunikaci, která bude zbudována v rámci výstavby celého areálu a napojena z nového dopravního napojení (křižovatka Mileta) umožňující jednoznačný příjezd do areálu z nově vybudované okružní křižovatky a realizaci pohotovostního dvouúrovňového parkovacího objektu, který by měl sloužit především pro návštěvníky kongresového centra a pro návštěvníky kampusu. Přístup z kruhové křižovatky je hlavním napojením celého areálu. Vlastní parkovací plochy kampusu jsou umístěny v 1.PP pod objekty využitím konfigurace terénu s minimálními zásahy do terénu z důvodu vysoké hladiny spodní vody v území. Sekundární vjezd a výjezd do areálu je plánován z jižního příjezdu do nemocnice, který by měl v první etapě sloužit k zásobování vědeckého a výzkumného centra. Návrh stavby byl přizpůsoben znalostem místních geologických, hydrogeologických charakteristik a zdrojů podzemních vod. Předpoklady byly ověřeny provedením inženýrsko-geologického průzkumu.

 

Objekty lékařské fakulty tvoří východní část území přiléhající ke Zborovské ulici. Při návrhu objektů byl kladen důraz především na hospodárný a ekonomický provoz objektu. Jednotlivé fakulty jsou řazeny do logických celků a jsou vždy v rámci jediného podlaží tak, aby byl pohyb uživatelů co nejhospodárnější. Obslužné provozy a společné prostory jsou umístěny především v nástupním podlaží s výraznou vazbou  na venkovní prostor s možností propojení posuvnými prosklenými stěnami do parteru. Objekty farmaceutické fakulty v západní části areálu tvoří druhou stranu centrálního náměstí a architektonickým výrazem se neliší od lékařské fakulty. Barevné odlišení obou fakult a stejně tak odlišné řešení vstupních traktů přispívá ke snadnější orientaci v celém kampusu. Architektura je jednoduchá s důrazem na funkčnost jednotlivých staveb. Rovněž zde je hlavním požadavkem jednoduché a funkční provozní schema, které maximálně zefektivní provoz fakulty. Jako konstrukční systém je navržen železobetonový skelet o rozponu 7,2 m. Předsazená fasáda s výraznými stínícími prvky zajišťuje akustickou a tepelně technickou kvalitu vnitřního prostředí. Kongresový sál pro 350 osob je spolu s doprovodnými prostory umístěn na začátek celého kampusu, aby bylo možné jeho provozování nezávisle na provozu kampusu. Zároveň však bude sloužit pro potřeby lékařské fakulty, jehož přednáškové sály jsou v tomto centru částečně umístěny. Architektonicky se tak vytváří protiváha vědeckému centru na jižní straně a kompozičně dotváří předmětné území. Pro provoz kongresů lze využít pohotovostní parkoviště v severní části území.

 

UBYTOVACÍ A OBSLUŽNÁ ZÓNA
Ubytovací kapacity i doplňkové služby budou v objektech o dvou a třech podlažích, které budou architektonicky korespondovat s přírodním prostředím lokality. Materiálové řešení bude vycházet z daného prostředí. Zóna bude napojena na třebešskou radiálu a pěší propojení s kampusem je plánováno mezi objektem vědeckého centra a lékařskou fakultou.

 

 

SPORTOVNÍ ZÓNA
Prostory sportovního vyžití navazují na ubytovací a doprovodné kapacity. Po upřesnění programu je možné tuto zónu rozšířit na úkor územní rezervy. Celá tato lokalita včetně vodní plochy je propojena stezkou na in-line bruslení a může být rovněž zapojena do celoměstské sítě cyklo stezek.

 

 

REKREAČNÍ ZÓNA  
Regenerovaná vodní plocha s novými písečnými plážemi bude sloužit pro rekreaci zaměstnanců, studentů i veřejnosti a doplní sportovně rekreační areál.