Staveniště navrhované výstavby se nachází v zastavěné části katastrálního území Nový Hradec Králové na pozemcích p. č. 725/182, 725/213, 725/220, 725/187, 725/181, 725/38, 725/52, 725/53, 725/54, 725/180,  725/191, 725/211, 728, 730/2, 725/5,  725/263, 725/189,  725/8,  725/190. Zvolená lokalita je územním plánem Hradce Králové určena jako zastavitelná plocha s funkčním využitím občanského vybavení městského a regionálního významu. Nejcennějším urbanisticko – krajinářským prvkem v území je panoramatický pohled na siluetu starého Hradce Králové s dominantou renesanční Bílé věže. 

Řešené území je součástí území sloužící pro umístění významných, kapacitních i plošně náročných staveb občanského vybavení pro školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči,vědu a výzkum, výstavnictví a podobně, které mohou tvořit i ucelené areály.
Dle vyjádření Magistrátu města Hradec Králové – odboru hlavního architekta – č. 118851b/09/HA/MT ze dne 24.08.2009 je záměr výstavby Kampusu UK v souladu s platným ÚpmHK.
Geologické poměry lze charakterizovat jako velmi složité. Ovlivnění je způsobeno zejména výskytem neúnosných a silně stlačitelných zemin ve svrchních půdních vrstvách (aluviální náplav, tekuté písky, výplně fosilních říčních ramen) a souvislým výskytem podzemní vody s mělkou hladinou.