MEPHARED

MEPHARED 2

Popis projektu

Globálním cílem předkládaného projektového záměru je Přispět ke zvýšení počtu a kvality kvalifikovaných lidských zdrojů pro 1) výzkum a vývoj v oblasti lékařství, farmacie a dalších biomedicínských věd a pro 2) všechny druhy poskytované zdravotní péče obyvatelům ČR. Univerzita Karlova má za to, že výše definovaného cíle lze dosáhnout především zatraktivněním a zkvalitněním vzdělávací a výzkumné činnosti Farmaceutické a Lékařské fakulty v Hradci Králové, což představuje hlavní účel tohoto projektu.

V rámci předkládaného projektu dojde k vybudování celkem 18 550 m2 výukových a výzkumných prostor v jedné lokalitě. Spojením s již realizovanou první části kampusu se tak vytvoří jedinečné vzdělávací centrum, první takového typu v České republice, integrující výuku, výzkum a vývoj v lékařské a farmaceutické oblasti s přímým napojením na klinickou praxi s bezprostředně související Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, jejíž studenti studují na Lékařské a Farmaceutické fakultě.

Výuka v některých studijních předmětech na obou fakultách je velice blízká, zejména se jedná o předměty z oboru biologických disciplín. Velkou výhodou je možnost propojit v novém centru organizačně a prostorově tyto podobné obory vyučované na Lékařské fakultě a Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Úlohou Výukového a výzkumného centra MEPHARED je tedy především:

  • zlepšení studijních a pracovních podmínek fakult,
  • zabezpečení rozvoje výzkumné činnosti,
  • podpora mezioborových aktivit (výukové programy, výzkumné programy),
  • podpora doktorských a magisterských studijních programů,
  • perspektiva nárůstu počtu zahraničních studentů a též podpora výměnných studijních programů,
  • podpora mezinárodních výměnných studijních pobytů,
  • vytvoření podmínek pro rozvoj celoživotního vzdělávání.

Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU