Na stavbu Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové bude dovezen unikátní jeřáb z Dortmundu

Stavba Kampusu Univerzity Karlovy je jednou z největších nejen v Královéhradeckém kraji, ale i v rámci ČR. V průběhu prosince 2023 proto bude na staveništi postavena šestice věžových jeřábů. Množství přepravovaného stavebního materiálu si vyžádalo dovezení tří speciálních jeřábů.


Při výkopových pracích vydala stavba překvapivé tajemství

Dostavba Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED 2) byla zahájena v srpnu 2023 a intenzivně probíhá. Při výkopových pracích vydala stavba překvapivé tajemství. Byly objeveny dva kusy kmenů, které jsou považovány odborníky za významný archeologický nález. Jedná se patrně o nedokončené monoxyly z doby pravěku.


Předáno staveniště MEPHARED 2

Dne 11. 8. 2023 bylo předáno staveniště „MEPHARED 2“ generálnímu dodavateli stavby, kterým je „Společnost MEPHARED – BAK & SYNER“.


Uzavřena smlouva s vítězným dodavatelem stavby

Vítězem veřejné zakázky „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“ se stala „Společnost MEPHARED – BAK & SYNER“. S vítězným dodavatelem stavby byla uzavřena Smlouva o dílo, která nabyla účinnosti dne 9. 8. 2023.


Vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Dne 7. 8. 2023 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy potvrzeno schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „UK – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK“ v rámci Výzvy č. 2 MŠMT, programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. Akce je registrována pod identifikačním číslem 133D241000017.


Skončila lhůta pro podávání nabídek na veřejnou zakázku „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“

Dne 16. 3. 2023 skončila lhůta pro podávání nabídek na veřejnou zakázku „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“ a následně bylo zahájeno posuzování jednotlivých nabídek.


Projektová dokumentace interiérů MEPHARED 2

Dne 7. 3. 2023 byla od firmy Bogle Architects s.r.o. převzata Projektová dokumentace interiérů MEPHARED 2. Tím byla ukončena výkonová fáze V.


Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“ byla prodloužena

Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“ byla prodloužena. Nový termín pro podání nabídek je uveřejněn na profilu zadavatele.


Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“

Dne 6. 10. 2022 byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby“. Zároveň byla uveřejněna zadávací dokumentace na profilu zadavatele (odkaz na zakázku: https://zakazky.cuni.cz/contract_display_6321.html). Lhůta podání nabídek je stanovena do 12. 11. 2022 do 12:00 hod.


Odsouhlasena Registrace akce „UK – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK“ v rámci Výzvy č. 2 MŠMT

Dne 7. 9. 2022 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválena a následně 15. 9. 2022 Ministerstvem financí ČR odsouhlasena Registrace akce „UK – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK“ v rámci Výzvy č. 2 MŠMT, programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. Akce je v informačním systému EDS registrována pod identifikačním číslem 133D241000017Na projektu MEPHARED spolupracují

UK

Projekt se uchází o finanční podporu

EU